van Dick de Ruiter

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden MijnMeditaties.nl

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website. Door gebruik te maken van de Website aanvaardt de Gebruiker de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

Artikel 1 Definities

 • 1.1 MijnMeditaties :NOS-DESIGN | MijnCoach statutair gevestigd aan de Puccinistraat 8, 2551 LK Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27309359. NOS-DESIGN is bereikbaar via het e-mail adres contact@mijnmeditaties.nl
 • 1.2 Content: alle content, in de breedste zin, waaronder maar niet beperkt tot afbeeldingen, illustraties, teksten, audio, data, informatie en ander (audio)-visueel materiaal dat beschikbaar is op de Website.
 • 1.3 Dienst: de door MijnMeditaties geleverde dienst voor het beluisteren van Content, met inbegrip van alle functies, aanbevelingen en beoordelingen, de Website en gebruikersinterfaces alsmede alle Content en software die is verbonden aan de Dienst.
 • 1.4 Gebruiker: de natuurlijke persoon die de Website bezoekt of gebruikt.
 • 1.5 Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden MijnMeditaties.
 • 1.6 Website: de website van MijnMeditaties, te vinden op www.MijnMeditaties.nl

Artikel 2 MijnMeditaties lidmaatschap

 • 2.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst en toegang te krijgen tot de Content dient de Gebruiker een MijnMeditaties account aan te maken en zich aan te melden.
 • 2.2 Om gebruik te maken van de Dienst, moet Gebruiker minimaal 18 jaar zijn. Minderjarigen mogen slechts gebruik maken van de Dienst met toestemming van diens ouders of wettelijk voogd.
 • 2.3 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van diens account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot zijn/haar apparaat (computer, laptop, tablet of smartphone). Het lidmaatschap is strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan om het lidmaatschap en/of de login gegevens te delen met anderen.
 • 2.4 Om de Dienst te gebruiken heeft de Gebruiker internettoegang nodig en moet een recente, geldige, geaccepteerde betaalmethode zijn opgegeven. Via de opgegeven betaalmethode worden de kosten voor het lidmaatschap in rekening gebracht.

Artikel 3 Duur en opzegging

 • 3.1 Het MijnMeditaties lidmaatschap wordt aangegaan voor een zelf gekozen periode, die vooraf wordt opgegeven. Dit betreft 6 of 12 maanden, die maandelijks of in één keer vooraf gefactureerd wordt. Het lidmaatschap wordt niet automatisch verlengd, tenzij de gebruiker dit nadrukkelijk heeft aangegeven.
 • 3.2 Gebruiker kan het lidmaatschap maximaal 1 maand voor het einde van de contractsperiode opzeggen via de Website. Na opzegging behoudt Gebruiker toegang tot de Dienst tot het einde van de factureringsperiode. Het account wordt daarna automatisch afgesloten. Gebruiker heeft dan geen toegang meer tot de Content.
 • 3.3 Indien het lidmaatschap niet wordt opgezegd nadat het is verlengd, worden de abonnementskosten van de volgende periode in rekening gebracht via de opgegeven betaalmethode.
 • 3.4 Betalingen worden niet gerestitueerd en MijnMeditaties biedt geen terugbetaling of tegoed voor gedeeltelijke lidmaatschapsperioden of niet beluisterd Content.
 • 3.5 In afwijking van het bovenstaande kan Gebruiker akkoord gaan met een voorstel van MijnMeditaties om een lidmaatschap te sluiten met een andere duur dan 6 of 12 maanden. In dat geval gelden de voorwaarden met betrekking tot duur en de opzegging zoals volgen uit dit aanbod van MijnMeditaties.

Artikel 4 Facturering

 • 4.1 Door een MijnMeditaties lidmaatschap te starten, machtigt de Gebruiker MijnMeditaties om maandelijkse abonnementskosten in rekening te brengen tegen het dan geldende tarief.
 • 4.2 Abonnementskosten, inclusief eventuele belastingen, worden maandelijks afgeschreven via de door Gebruiker geselecteerde betaalmethode aan het begin van de lidmaatschapsperiode, te rekenen vanaf de dag waarop het lidmaatschap is aangegaan tenzij MijnMeditaties middels bijvoorbeeld een speciale aanbieding anders met de gebruiker overeen komt. MijnMeditaties behoudt zich het recht voor om de betalingsdatum te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer een bedrag niet kon worden afgeschreven of als het lidmaatschap is ingegaan op een dag die in een bepaalde maand niet voorkomt.
 • 4.3 Gebruiker kan de betaalmethode wijzigen via de Website. Wanneer de Gebruiker de betaalmethode bijwerkt, geeft de Gebruiker toestemming om de abonnementskosten te blijven afschrijven via de bijgewerkte betaalmethode. Bedragen die MijnMeditaties niet heeft kunnen incasseren blijven verschuldigd. Wanneer een betaling op welke reden dan ook niet succesvol wordt afgehandeld, kan toegang tot de Dienst worden opgeschort totdat een geldige betaling is verkregen.
 • 4.4 MijnMeditaties behoudt zich het recht voor om de prijs voor de Dienst van tijd tot tijd te wijzigen. De nieuwe prijs wordt dan eventueel voor een nieuwe abonnementsperiode in rekening gebracht.

Artikel 5 Gebruik van de Dienst

 • 5.1 De Dienst en alle Content zijn uitsluitend bestemd voor eigen persoonlijke en niet-commercieel gebruik.
 • 5.2 MijnMeditaties behoudt zich het recht voor om de beschikbaarheid van de Dienst te wijzigen, bijvoorbeeld door beperkingen te stellen aan het aantal apparaten waarop het lidmaatschap kan worden gebruikt.
 • 5.3 Alle rechten met betrekking tot de Dienst, waaronder maar niet beperkt tot de Content, berusten bij MijnMeditaties en diens licentiegevers. Gebruikers verkrijgen een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de Dienst te gebruiken en de Content te beluisteren.
 • 5.4 Het is Gebruiker niet toegestaan om enige Content te verveelvoudigen, te archiveren, te distribueren, te wijzigen, weer te geven, te publiceren of anderszins openbaar te maken, in licentie te verstrekken of te koop aan te bieden behalve voor zover dit nadrukkelijk is toegestaan in deze Voorwaarden.
 • 5.6 Omdat de Gebruiker direct toegang verkrijgt tot de Content, kan geen beroep worden gedaan op een herroepingsrecht. Dit staat uiteraard los van het recht van de gebruiker om de Dienst te allen tijde op te zeggen zoals is geregeld in artikel 3 hierboven.
 • 5.7 MijnMeditaties kan het gebruik van de Dienst en het lidmaatschap zonder voorafgaande kennisgeving opschorten, beëindigen of beperken indien Gebruiker, naar het oordeel van MijnMeditaties de Dienst of de Website op illegale, oneigenlijke wijze of in strijd met deze Voorwaarden gebruikt.

Artikel 7 Privacy

 • 7.1 Door gebruik te maken van de Website en de Dienst, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. MijnMeditaties gaat zorgvuldig met de verkregen persoonsgegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig haar privacy beleid dat deel uitmaakt van deze Voorwaarden en dat op de Website www.MijnMeditaties.nl te raadplegen is.

Artikel 8 Diversen

 • 8.1 MijnMeditaties is te allen tijde gerechtigd deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk eenzijdig te wijzigen. De aangepaste Voorwaarden treden in werking 30 dagen nadat deze op de Website zijn gepubliceerd en Gebruiker hiervan per e-mail op de hoogte is gesteld, tenzij daarbij een andere inwerkingsdatum is aangegeven. De meest actuele versie van de Voorwaarden kan altijd op de Website geraadpleegd worden.
 • 8.2 Informatie met betrekking tot het account van de Gebruiker (zoals facturen, wijzigingen van wachtwoord of betaalmethoden, bevestigingsberichten, kennisgevingen) worden uitsluitend in digitale vorm verstuurd via het e-mailadres dat Gebruiker heeft opgegeven.
 • 8.3 Door het aanmaken van een account geeft u toestemming om via de nieuwsbrief op de hoogte te worden gebracht van belangrijk nieuws die betrekking heeft op de diensten van MijnMeditaties.nl
 • 8.4 Nietigheid of vernietiging van een of meerdere bepaling(en) van deze Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
 • 8.6 Gebruiker kan eventuele klachten kenbaar maken aan MijnMeditaties via het contactformulier. MijnMeditaties zal zich inspannen om zo snel mogelijk op de klacht te reageren.

© MijnMeditaties.nl, 2020